Miroslav Staněk
Tel: (+420) 739 140 420
Email: mirnek@seznam.cz